Sutra redovna sjednica Općinskog vijeća

Redovna 44. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u četvrtak, 31. oktobra 2019. godine u 10 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

D N E V N I   R E D:

1. a) Usvajanje zapisnika sa 8. tematske sjednice Općinskog vijeća održane 10. oktobra 2019.godine

b) Usvajanje zapisnika sa 43. redovne sjednice Općinskog vijeća održane 10. oktobra 2019.godine

2. Vijećnički sat

3. Nacrt budžeta Općine Centar Sarajevo za 2020. godinu

4. Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta Općine Centar Sarajevo a 2020. godinu

5. Prijedlog Odluke o preuzimanju poslovnog prostora i davanju saglasnosti načelniku za potpisivanje Ugovora o regulisanju obaveza plaćanja naknada za komunalne usluge i održavanje infrastrukture u Ulici Ismeta Mujezinovića br 18 (prizemlje) u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH V. broj:476/2019 od 9. maja 2019. godine

6. a) Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Jagomir II“ (Parcele k.č. br. 231/1, 231/2, 232/1 i 232/2 K.O. Sarajevo VI)

b) Prijedlog Odluke o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana "Jagomir II"

(Parcele k.č. br. 231/1, 231/2, 232/1 i 232/2 K.O. Sarajevo VI)

7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Stambeno naselje Poljine“

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni odluke o načinu, uslovima i postupku dodjele u zakup zemljišta Općine Centar Sarajevo

9. Prijedlog Odluke za davanje saglasnosti za zaključenje sudske nagodbe

10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju liste za sufinansiranje izrade termo fasada - utopljavanje stambenih zgrada za kolektivno stanovanje

11. a) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „K-22“ na lokalitetu Šip, u skladu sa izmjenama i dopunama  Regulacionog plana Poslovna zona „Šip“

b) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „K-23“ na lokalitetu Šip, u skladu sa izmjenama i dopunama  Regulacionog plana Poslovna zona „Šip“

c) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „K-24“ na lokalitetu Šip, u skladu sa izmjenama i dopunama  Regulacionog plana Poslovna zona „Šip“

d) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „K-25“ na lokalitetu Šip, u skladu sa izmjenama i dopunama  Regulacionog plana Poslovna zona „Šip“

e) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „K-26“ na lokalitetu Šip, u skladu sa izmjenama i dopunama  Regulacionog plana Poslovna zona „Šip“

f) Prijedlog Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „K-27“ na lokalitetu Šip, u skladu sa izmjenama i dopunama  Regulacionog plana Poslovna zona „Šip“

12. Prijedlog Odluke o proširenju mreže centara za zdravo starenje Općine Centar Sarajevo

13. Prijedlog Rješenja o izmjeni rješenja Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo broj 07/1-23-8323/00 od 20. februara 2003. godine, pod brojem: 05/A-31-153/19

14. Prijedlog Rješenja za dodjelu građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije, pod brojem: 05/A-31-674/18

15. a) Imenovanje zamjenika predsjedavajuće Općinskog vijeća Centar ispred reda srpskog naroda

b) Prijedlog Odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Općine Centar Sarajevo

16. Prijedlozi Odluka o dodjeli u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo, neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva, u ulicama Maršala Tita 34 (dvorište), Pehlivanuša 23 i Čekaluša 43

17. a) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Komisije za javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

b) Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Komisije za saradnju sa nevladinim organizacijama

c) Prijedlog Odluke o razrješenju članova Komisije za budžet i finansije

d) Prijedlog Odluke o izboru članova Komisije za budžet i finansije

18. Prijedlog Odluke o potvrđivanju konačne rang liste za dodjelu stanova u zakup

19. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2020. godinu