ODRŽAN SASTANAK RADNE GRUPE

Projekat „Akcija protiv diskriminacije po osnovu godina“

U okviru projekta kojeg finansira Evropska unija i Bosna i Hercegovina, a implementira nevladina organizacija „Hilfswerk Austria“ sa partnerima, 16. i 17. septembra 2019. godine održan je radni sastanak u Tesliću.

Iz Općine Centar Sarajevo sastanku su prisustvovale Jasmina Fazlić i Amra Sabrihafizović-Hajdarević iz Službe za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti.

 

Cilj projekta je podržati prioritete ljudskih prava Evropske unije u Bosni i Hercegovini borbom protiv diskriminacije po osnovu godina, te unaprijediti društvene i institucionalne kapacitete za prepoznavanje i suočavanje sa starenjem i diskriminacijom starih osoba. Također, realizacijom projekta očekuje se razvijanje kapaciteta institucija i onih koji se bave zaštitom ljudskih prava starijih osoba u BiH, podizanje svijesti javnosti o pitanjima vezanim za ljudska prava starijih osoba, te promovisanje individualnog aktivnog učešća starijih osoba i povećanje kompetencija udruženja starijih osoba i volonterskog aktivizma.

 

Članice i članovi radne grupe su dali svoj stručni doprinos u analizi trenutnog položaja starijih osoba u Bosni i Hercegovini, svako iz perspektive ili interesne grupe koju predstavlja.

 

Zajedno sa ekspertom angažovanim za rad u okviru radne grupe predložene su preporuke i akcije sa posebnim osvrtom na potrebu promocije usvajanja nacrta entitetskih strategija za unapređenje položaja starijih lica, te pristup realizaciji zacrtanih strategijskih ciljeva uz uspješno prenošenje dobre prakse iz EU (Austrije) i susjednih zemalja na Bosnu i Hercegovinu, a sve sa ciljem unapređenja položaja starijih osoba i pristupa pravima i uslugama.