Odluka o izradi izmjena RP Zetra sa izvještajem o rezultatima javne rasprave

Kao što je javnost ranije obaviještena Općinsko vijeće Centar je na 40. redovnoj sjednici, održanoj 9. jula 2019. godine, donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Zetra'' – zona sporta i rekreacije''.

Riječ je o izuzetno značajnom lokalitetu od šireg društvenog interesa. Plan obuhvata površinu 22,9 ha, a izmjenama i dopunama se pristupa u cilju preispitivanja mogućnosti i stvaranja preduvjeta za modernizaciju sportskih objekata i uvođenje novih sadržaja. U tom kontekstu je i preispitivanje svih aspekata modernizacije Olimpijskog stadiona na Koševu u skladu sa standardima FIFA i UEFA te izgradnje objekata koji upotpunjavaju sportsko-rekreacioni kompleks kao što su hotel, trgovački centar, bazeni, javne garaže i drugo.
Podsjećamo da je Općinsko vijeće Centar na 31. redovnoj sjednici, održanoj 21. decembra 2018. godine, utvrdilo Nacrt odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Zetra'' – zona sporta i rekreacije'' koji je upućen u javnu raspravu. U periodu javnog uvida i javne rasprave održan je niz sastanaka sa svim subjektima planiranja, vlasnicima i korisnicima zemljišta, potencijalnim investitorima ali i svim drugim zainteresiranim subjektima koji su mogli iskazati svoj interes. Tokom javne rasprave prikupljene su značajne informacije, koje su iskazane i kroz dostavljene prijedloge, primjedbe i sugestije korisnika prostora, tako da su u Prijedlogu odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Zetra'' – zona sporta i rekreacije'' izvršene izmjene u skladu sa prihvaćenim primjedbama.
Usvojeni materijal sa Izvještajem o rezultatima javne rasprave o Nacrtu odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana “Zetra“ - zona sporta i rekreacije može se pogledati na linku