Javni poziv nevladinim organizacijama za prijavu projekata do 27. augusta

Općina Centar u partnerstvu sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD poziva sve organizacije civilnog društva/nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Centar iz sljedećih prioritetnih oblasti: obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, socijalna politika i zdravstvo, mladi i sport.

Javni poziv objavljen je u utorak, 16. jula 2019. godine u „Dnevnom avazu“ i na web stranicama Općine Centar: www.centar.ba  i UNDP: www.ba.undp.org.

 

Iznosi finansijske podrške za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

 

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

 

Zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva. Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranicama Općine Centar i UNDP.

 

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za Općinu Centar se može preuzeti od 16. jula do 27. augusta 2019. godine na web stranicama Općine Centar i UNDP-a, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org; ismeta.demir@centar.ba ili lično preuzimanjem u Općini Centar Sarajevo (Mis Irbina 1) u Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti.

 

Za sve zainteresirane predstavnike organizacija civilnog društva planiran je trodnevni trening upravljanja projektnim ciklusom. Početak treninga planiran je 23. jula 2019. godine u 10 sati u prostorijama Javne ustanove „Centar kulture i mladih Općine Centar“ (Jelića 1). Za učešće na treningu neophodno je izvršiti prijavu na e-mail ismeta.demir@centar.ba najkasnije do 19. jula 2019. godine do 12 sati.

 

Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti 19. jula 2019. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama Centra za zdravo starenje Općine Centar Sarajevo (Maršala Tita 12).

 

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 20. augusta 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku tri radna dana od primanja upita.

 

Ispunjenu aplikaciju treba dostaviti u tri primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na Protokol Općine Centar (Mis Irbina 1) sa naznakom za ReLOaD projekat. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekta, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja“.

 

Rok za predaju aplikacija je 27. august 2019. godine do 15 sati.