Održana 40. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

U utorak, 9. jula 2019. godine održana je 40. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar. Sjednicu je vodila predsjedavajuća Općinskog vijeća Karolina Karačić.

Općina Centar proglasila Javni interes za izgradnju Prve transverzale

Općinsko vijeće je na ovoj sjednici jednoglasno donijelo Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju Prve transverzale za dionicu trase saobraćajnice od ulice Kranjčevićeva do ulice Braće Begić.

S obzirom na činjenicu da pomenuti dio trase saobraćajnice nije obuhvaćen regulacionim planom, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je u ime Direkcije za puteve Kantona Sarajevo podnio prijedlog za utvrđivanje javnog interesa, nakon čega se može pristupiti procesu eksproprijacije. Vijeće je primilo k znanju informaciju u kojoj je dat pregled postupaka koji su vođeni na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje pomenute trase saobraćajnice.

U svom obraćanju vijećnicima direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Mirza Hulusić je kazao da je donošenje ove odluke potrebno za nastavak radova na izgradnji Prve transverzale. Hulusić je ovom prilikom istakao veoma dobru saradnju sa Općinom Centar i posebno načelnikom Ajnadžićem zahvaljujući kojoj se zajedno sa ovom lokalnom zajednicom radi na projektima vrijednim oko 250 miliona konvertibilnih maraka.

Na prijedlog općinskog načelnika Vijeće je usvojilo sljedeće zaključke:

  1. Izgradnja Prve transverzale je nulti prioritet na trasi općine Centar;
  2. Zadužuje se Služba za registar, upravljanje imovinom i katastar nekretnina i Služba za urbanizam i zaštitu okoliša Općine Centar da u saradnji sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i rukovodstvom Skupštine Kantona Sarajevo intenzivira dijalog sa pravnim licem na trasi Prve transverzale u cilju detekcije pozicije pravnog lica sa aspekta žalbe ili obnove postupka;
  3. Pozvati PENNY PLUS d.o.o. da zajednički sarađuje radi iznalaženja rješenja i da zajednički obezbijedi prohodnost odluka i radova na Prvoj transverzali;
  4. Općinsko vijeće traži od Vlade Kantona Sarajevo da u najkraćem roku na zasjedanju Skupštine Kantona Sarajevo proglasi javni interes na cijeloj trasi Prve transverzale na području općina Centar, Novo Sarajevo i Vogošća.

   

Slijede izmjene i dopune RP Zetra- zona sporta i rekreacije

Na ovoj sjednici Općinsko vijeće je donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Zetra'' – zona sporta i rekreacije''.

Riječ je o izuzetno značajnom lokalitetu od šireg društvenog interesa. Plan obuhvata površinu 22,9 ha, a izmjenama i dopunama se pristupa u cilju preispitivanja mogućnosti i stvaranja preduvjeta za modernizaciju sportskih objekata i uvođenje novih sadržaja. U tom kontekstu je i preispitivanje svih aspekata modernizacije Olimpijskog stadiona na Koševu u skladu sa standardima FIFA i UEFA te izgradnje objekata koji upotpunjavaju sportsko-rekreacioni kompleks kao što su hotel, trgovački centar, bazeni, javne garaže i drugo.

Podsjećamo da je Općinsko vijeće na 31. redovnoj sjednici, održanoj 21. decembra 2018. godine, utvrdilo Nacrt odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Zetra'' – zona sporta i rekreacije'' koji je upućen u javnu raspravu. U periodu javnog uvida i javne rasprave održan je niz sastanaka sa svim subjektima planiranja, vlasnicima i korisnicima zemljišta, potencijalnim investitorima ali i svim drugim zainteresiranim subjektima koji su mogli iskazati svoj interes. Tokom javne rasprave prikupljene su značajne informacije, koje su iskazane i kroz dostavljene prijedloge, primjedbe i sugestije korisnika prostora, tako da su u Prijedlogu odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Zetra'' – zona sporta i rekreacije'' izvršene izmjene u skladu sa prihvaćenim primjedbama.

Prema riječima općinskog načelnika dr. Nedžada Ajnadžića, izmjenama i dopunama planske dokumentacije stvaraju se uslovi za raspisivanje međunarodnog kvalifikacijskog konkursa za izbor investitora za modernizaciju ovog cijelog kompleksa.

Građevinsko zemljište

Općinsko vijeće je usvojilo odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno poslovnih objekata kolektivnog stanovanja K 28 i K 29 na lokalitetu Šip, u skladu sa Regulacionim planom Poslovna zona Šip. Zemljište će biti prodato putem javnog nadmetanja – licitacije, sa početnom cijenom 259.697,32 KM za zamljište za objekat K 28 i 263.188,92 KM za zemljište za objekat K 29. Kako je navedeno u ovim odlukama, izgradnja stambeno-poslovnih objekata kolektivnog stanovanja treba biti u funkciji Inovacijsko-tehnološkog parka koji je prostorno-planskom dokumentacijom predviđen u blizini ovih lokacija.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o Prijedlogu uredbe o visini troškova premještanja vozila i olupina i lokaciji odlaganja vozila i olupina, načinu utvrđivanja vlasništva te drugih pitanja vezanih za vozila i olupine, a koji je Općini Centar dostavilo Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo na mišljenje. Kako se radi o dokumentu koji tretira važno pitanje za Općinu Centar, ova lokalna zajednica smatra da tekst prijedloga uredbe treba vratiti u proceduru nacrta jer nije usaglašen sa Zakonom o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo te je predloženo formiranje radne grupe predstavnika Kantona i općina KS s ciljem poboljšanja teksta Uredbe.

Vijeće je primilo k znanju Informaciju o načinu rješavanja i donošenja odluke Općinskog vijeća o zateznim kamatama sa pravnim i fizičkim licima – zakupcima općinskih poslovnih prostorija sa kojima Općina ima Sporazum odnosno obligacioni odnos, a u skladu sa zakonom. Općinsko vijeće je na ovoj sjednici usvojilo odluke o djelimičnom otpisu duga po osnovu pripadajućih zateznih kamata zakupcima poslovnih prostorija na adresama Maršala Tita 54, na uglu ulica Maršala Tita i Kulovića, Čekaluša 10 i Mis Irbina 26 (dvorište).

Većinom glasova općinskih vijećnika usvojene su izmjene Poslovnika Općinskog vijeća Centar, prema kojima će Vijeće ubuduće umjesto dva imati tri zamjenika predsjedavajućeg koji ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.