Sutra 40. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Redovna 40. sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo će biti održana u utorak, 9. jula 2019. godine u 15 sati u velikoj sali Općine Centar, Mis Irbina 1.

D N E V N I   R E D:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. tematske i 39. redovne sjednice Općinskog vijeća

2. Vijećnički sat

3. a) Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno poslovnog objekta koletivnog stanovanja K 28 na lokalitetu Šip u skladu sa RP Šip

b) Prijedlog odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta planiranog za izgradnju stambeno poslovnog objekta koletivnog stanovanja K 29 na lokalitetu Šip u skladu sa RP Šip

4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Zetra – zona sporta i rekreacije''

5. Informacija o načinu rješavanja i donošenja odluke Općinskog vijeća o zateznim kamatama sa pravnim i fizičkim licima sa kojima Općina ima Sporazum odnosno obligacioni odnos, a u skladu sa zakonom

6. a) Informacija o prijedlogu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za donošenje odluke kojom se proglašava javni interes za izgradnju Prve transverzale za dio trase saobraćajnice od ulice Kranjčevićeva do ulice Braće Begić

b) Informacija o Prijedlogu uredbe o visini troškova premještanja vozila i olupina i lokaciji odlaganja vozila i olupina, načinu utvrđivanja vlasništva te drugih pitanja vezanih za vozila i olupine

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti općinskom načelniku da sa Udruženjem ''Zdravo živi/Sretno stari'' zaključi ugovor o partnerstvu u cilju proširenja mreže centara za zdravo starenje Općine Centar.