Općinsko vijeće Centar raspravljalo o statusu građana treće životne dobi, saradnji sa NVO i bezbjednosnoj situaciji

Općinsko vijeće Centar održalo je u četvrtak, 27. juna 2019. godine 7. tematsku sjednicu, a na dnevnom redu je bio status građana treće životne dobi, saradnja sa nevladinim organizacijama i aktuelna bezbjednosna situacija u Centru. Sjednicu je vodila Karolina Karačić, predsjedavajuća Općinskog vijeća.

Aktivnosti na poboljšanju uslova života osoba treće životne dobi

Tokom uvodne prezentacije pomoćnica načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić je kazala da demografski podaci ukazuju na porast zastupljenosti starije populacije u ukupnom stanovništvu Bosne i Hercegovine, a predviđanja su da će do 2020. godina dostići 19%. Prema popisu iz 2015. godine, na području općine Centar živi 68.487 stanovnika od kojih je 18,7% treće životne dobi. Na Centru je evidentirano 14.546 penzionera, a prosječna penzija iznosila je 531,74 KM.

 

Imajući u vidu da je starija populacija na margini društva i veoma ranjiva te da više od 30% osoba starijih od 65 godina živi na rubu egzistencije Općina Centar godinama poduzima brojne aktivnosti i izdvaja finansijska sredstva u cilju poboljšanja uslova života osoba treće životne dobi i njihovog socio-ekonomskog statusa. Redovno se realiziraju projekti stalne pomoći za nabavku osnovnih životnih namirnica i lijekova za penzionere kao i dodjela jednokratne novčane pomoći.

 

U cilju poboljšanja kvaliteta života starijih osoba i njihovog većeg i kvalitetnijeg uključivanja u društvo otvorena su dva centra za zdravo starenje gdje se 730 članova svakodnevno druže i provode niz kreativnih aktivnosti, a u planu je otvaranje novih centara. O aktivnostima centara za zdravo starenje govorila je Aida Gredić-Murtezić, predsjednica Komisije za statusna pitanja građana treće životne dobi, dok je o radu ove komisije govorila njena članica Maja Anzulović.

 

Za ovu temu je i Zdravstveni savjet Općine Centar dostavio podatke o zdravstvenom stanju osoba starijih od 65 godina koji žive na području središnje gradske općine, kao i preporuke sa ciljem unapređenja korištenja zdravstvene zaštite osoba treće životne dobi.

 

U raspravi je naglašeno da će Općina Centar i dalje u fokusu svog djelovanja imati poboljšanje života starije populacije a imajući u vidu da je ona sve brojnija neophodno je poboljšati angažman ove lokalne zajednice.

 

Općinsko vijeće je usvojilo inicijativu načelnika dr. Nedžada Ajnadžića za uspostavljanje socijalnog servisa za starije osobe koje su teškoj materijalnoj i zdravstvenoj situaciji, kao i više preporuka, kao što je razvijanje socijalne inkluzije starijih osoba u stanju socijalne potrebe kao i onih sa invaliditetom, obezbjeđenje uslova za zbrinjavanje starih i bolesnih, kao i uslova za druženje u prostorijama mjesnih zajednica, podrška rekreativnim aktivnostima i usvajanju zdravih stilova života, povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite i drugo.

 

Ovom prilikom su vijećnici i predstavnici izvršne vlasti potpisali Deklaraciju protiv diskriminacije na osnovu godina.

 

Unapređenje saradnje sa organizacijama civilnog društva

Druga tema ove sjednice je bila Analiza stanja u oblasti nevladinih organizacija sa prijedlogom mjera za unapređenje, a uvodne napomene dala je pomoćnica načelnika Jasmina Fazlić.

 

Općina Centar je u partnerstvu sa nevladinim organizacijama otvorila prostor da građani aktivno učestvuju u mnogim procesima i koriste organizacije neprofitnog sektora kao sredstvo za izražavanje i zaštitu svojih interesa u različitim oblastima kao što su obrazovanje, kultura, socijalna i zdravstvena zaštita, ekologija, sport, razvoj lokalne zajednice, promocija demokratskih principa, tradicionalne manifestacije i drugo. Saradnja Općine sa nevladinim sektorom se temelji na kontinuiranoj podršci njihovim projektnim aktivnostima u skladu sa prioritetnim potrebama građana.

 

-Općina Centar je najrazvijenija jedinica lokalne samouprave u Federaciji, a karakteristična je i, procentualno gledajući, po najznačajnijem udjelu sredstava koja izdvaja organizacijama civilnog društva (od 4,7% budžeta u 2015. do 1,7% u 2018. godini). Posljednjih godina uočljiv je pad izdvajanja budžetskih sredstava za civilni sektor sa istovremenim rastom sredstava za boračka udruženja. Osim toga, smanjen je i broj projekata u svim oblastima, što ukazuje na nedovoljnu usklađenost prakse sa novom međunarodnom LOD metodologijom koja omogućava transparentu i učinkovitiju potrošnju budžetskih sredstava za konkretne i mjerljive projekte u interesu građana, kazala je Fazlić i dodala da Općina Centar ovu metodologiju primjenjuje od 2018. godine, a obezbijeđeno je i 208.000 KM sredstava UNDP.

 

Ostali modeli finansiranja/sufinansiranja koji zauzimaju značajno mjesto u praksi su dodjela budžetskih sredstava putem javnog poziva i direktno sportskim društvima i boračkim udruženjima.

 

Ukazano je na neophodnost da se osigura provedba LOD metodologije i prilikom budućih javnih poziva koje objavljuje Općina za nevladine organizacije, kao i da se provode transparentne javne konsultacije sa civilnim društvom i građanima tokom pripreme budžeta u cilju određivanja prioritetnih oblasti za finansiranje projekata te da se povećaju minimalni vrijednosni pragovi za projekte organizacija civilnog društva, što se već čini u praksi.

 

Aktuelna bezbjednosna situacija u Centru stabilna

Na dnevnom redu ove sjednice bila je i aktuelna bezbjednosna situacija i stanje javnog reda i mira na području općine Centar, sa posebnim osvrtom na teže oblike prekršaja i mjere koje se poduzimaju na suzbijanju tih pojava. Vijećnicima je prezentirana informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja u periodu januar-maj 2019. godine, a uvodne napomene je dao Mirsad Đelilović, načelnik Druge policijske uprave i naglasio da je na području Centra stanje sigurnosti na zavidnom nivou, što je rezultat niza mjera i akcija koje poduzimaju pripadnici policije.

 

Od januara do maja ove godine evidentirano je izvršenje 187 krivičnih djela, što je za 26,95% manje u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi krivičnih djela smanjen je broj onih protiv imovine za 39,48%, a broj krađa vozila smanjen je za 50%.

 

Za razliku od prošle godine novo u ovoj godini je što je evidentirano 13 krivičnih djela koje su izvršili migranti (tri teške krađe, devet džepnih krađa i jedan napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti) i svi ovi predmeti su upućeni na dalji rad u Kantonalno tužilaštvo. Sa pojavom migrantske krize Druga policijska uprava provodi operativne planove među kojima je i sprečavanje zauzimanja javnih površina na Centru.

 

Nešto manji broj prekršaja zabilježen je u oblasti javnog reda i mira, ali je zabrinjavajuće stanje u oblasti sigurnosti saobraćaja gdje je za 8% evidentiran veći broj saobraćajnih nesreća i povrijeđenih. I dalje je prisutan veliki problem sa saobraćajem u mirovanju koji se ne može riješiti bez angažmana i drugih struktura vlasti.

 

Načelnik Đelilović je iskazao zahvalnost Općini Centar na velikoj podršci i pomoći njihovom radu kako bi bili što bolje opremljeni da odgovore na sve sigurnosne izazove.

 

Vijećnici su u raspravi uputili pohvale za rad policije i istakli da će ova lokalna zajednica i dalje pružati bezrezervnu podršku radu policije. Također su dali više prijedloga za postizanje boljih rezultata kad je u pitanju sigurnost građana, kao što su uspostavljanje video nadzora na svim mjestima gdje je to potrebno, stalne policijske patrole na ulicama centra grada i u blizini škola, pojačano prisustvo kvartovskih policajaca i drugo.