Održana 35. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar

Općinsko vijeće Centar održalo je 35. redovnu sjednicu 8. aprila 2019. godine. Sjednicu je vodila Karolina Karačić, predsjedavajuća Vijeća.

Izmjene i dopune Programa stambene i ostale izgradnje

Općinsko vijeće je usvojilo izmjene i dopune Programa stambene i ostale izgradnje na području općine Centar, koji se ažurira prema dinamici usvajanja izmjena planske dokumentacije. Usvojene izmjene i dopune Programa urađene su u cilju stvaranja uvjeta za pripremanje zemljišta za oglašavanje, a sa krajnjim ciljem privođenja zemljišta trajnoj namjeni.

Tako su u ovom programu ažurirani podaci koji su usklađeni sa usvojenim izmjenama i dopunama Regulacionog plana ''Podgaj-Tekija'' kojim su izmijenjeni urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju objekata na parcelama B1 i B3 u pogledu namjene i gabarita objekta, kao i površine parcele. U Program stambene i ostale izgradnje uvrštene su parcele K28 i K29 gdje su planirani stambeno-poslovni objekti u obuhvatu Regulacionog plana ''Poslovna zona Šip''. Osim toga, u Program su uvrštene i pojedine lokacije gdje su bili ruševni objekti, a gdje je važećom planskom dokumentacijom predviđena zamjena građevinskog fonda, odnosno nova stambena izgradnja.

 

Stambena pitanja

Na prijedlog Komisije za poslove iz stambene oblasti Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Centar ima pravo raspolaganja. Izmjene i dopune pomenute odluke urađene su kako bi ona u cjelosti bila provodiva jer je u toku pripreme implementacije Odluke konstatovano da je ona u određenim dijelovima neprovodiva. Osim toga, pojedini pojmovi, instituti i prava su preciznije definisani i usklađeni sa zakonom. Neke od značajnijih izmjena odnose se na dodjelu stanova ''ruševincima'' koja će se vršiti na osnovu javnog poziva i utvrđenih kriterija i bodovanja.

Vijeće je na ovoj sjednici stavilo van snage Odluku o dodjeli stana Lidiji Perišić u ulici Isaka Samokovlije 9/I koja je donesena 23.2.2017. godine.

 

Dodjela u zakup poslovnih prostora

Općinsko vijeće je donijelo odluku da neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva dodijeli u zakup na dvije godine općinske poslovne prostorije u ulici Ćemaluša 1/II (površine 17,50 m2) Javnoj ustanovi Federalna Novinska Agencija – FENA za obavljanje djelatnosti iz oblasti informisanja, sa iznosom zakupnine od 5 KM/m2. Također neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva dodijeljene su u dvogodišnji zakup općinske poslovne prostorije u ulici Bardakčije 26 (površine 104,88 m2 ) sa iznosom zakupnine od 6 KM/m2.

 

Građevinsko zemljište

Vijeće je donijelo Odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene kvadratnog metra korisne stambene površine na području općine Centar u 2018. godini u iznosu 1.400 konvertibilnih maraka. Utvrđena cijena služi kao osnovica za izračunavanje visine naknade za pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta – rente u 2019. godini.

Donesena su rješenja za dodjelu građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije izgrađenih objekata u ulicama Alipašina 6C (poslovni objekat) i Branka Galeba bb (stambeni objekat sa garažom).

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja – licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Centar. Izmjenama Odluke za zamjenika predsjednika Komisije imenovan je Tarik Bahto umjesto Edina Mirojevića, a za zamjenika člana Eso Tucaković umjesto Ahmeda Gerina. Ranije imenovani su odustali od navedenih dužnosti.

 

Usvojena Strategija iz oblasti sporta

Na ovoj sjednici usvojena je Strategija Općine Centar u oblasti sporta za period 2019-2022. godine. Temeljeni cilj strategije jeste poticanje novih razvojnih projekata iz oblasti sporta te postizanje efikasnosti u planiranju i realizaciji programa javnog interesa u sportu na području središnje sarajevske općine. Ovaj važan strateški dokument sadrži analizu stanja i problema u oblasti sporta u općini Centar, sportske infrastrukture i kadrova, projekata i finansiranja, kao i istraživanje o navikama i potrebama stanovnika ove lokalne zajednice u oblasti sporta. Nakon analize stanja i potreba u ovoj oblasti, u dokumentu su dati vizija, strateški i prioritetni ciljevi. Na temelju definisane vizije da Općina Centar bude urbano središte u kojem su sport i rekreacija dostupni svima, zacrtani su strateški ciljevi – razvoj sporta i rekreacije i izgradnja efikasnog i održivog sistema podrške sportu i shodno tome akcioni plan sa preko 50 projekata u više oblasti kao što su predškolski, školski i takmičarski sport, sportska rekreacija, aktivnost žena u sportu i rekreaciji, sportske aktivnosti osoba s invaliditetom i drugo.

 

Izvještajni dio sjednice

 

Općinsko vijeće je usvojilo izvještaje za 2018. godinu: o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog načelnika; o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku; o radu radnih tijela Općinskog vijeća Centar, dok Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Centar nije dobio potrebnu podršku većine vijećnika.

Vijeće je razmatralo izvještaje o radu i finansijskom poslovanju u prošloj godini javnih ustanova čiji je Općina Centar osnivač. Usvojen je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Centra kulture i mladih Općine Centar, uz brojne pohvale i čestitke koje su uputili vijećnici novom direktoru Arminu Omeroviću za vidan napredak koji je ova ustanova ostvarila u prošloj godini.

Općinsko vijeće nije usvojilo Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju za 2018. godinu. U skladu sa ranijim zaključkom vijećnicima je prezentirana informacija o zakupcu teniskih terena – firmi ''Bracom'' d.o.o.

 

Općinsko vijeće primilo je k znanju Informaciju o provedenim aktivnostima vezano za sufinansiranje projekata iz fondova EU i drugih međunarodnih i domaćih izvora i Informaciju o aktivnostima poduzetim na stvaranju preduslova za izgradnju Prve transverzale.