Poziv civilnim žrtvama rata za obnovu ostvarenog prava na porodičnu invalidninu

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar poziva sve civilne žrtve rata koje su korisnici prava na porodičnu invalidninu da do 31. oktobra 2018. godine dostave potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uslova za nastavak ostvarivanja navedenog prava.

Zahtjeve za obnovu prava na porodičnu invalidninu moguće je dobiti na Info-pultu Općine Centar, a potrebnu dokumentaciju, u originalu ili ovjerenoj kopiji, treba dostaviti na protokol Općine Centar (Mis Irbina 1).

 

Kako je propisao federalni Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, sa 31. augustom ove godine obustavlja se isplata novčanih naknada za korisnike ovog prava čija djeca redovno pohađaju nastavu u osnovnoj ili srednjoj školi, a 30. septembra ove godine za korisnike ovog prava čija djeca pohađaju nastavu na visokoškolskim ustanovama, dok je rok do 31. oktobra za ostale korisnike prava na porodičnu invalidninu, a imaju status civilne žrtve rata.

 

Također korisnici prava na porodičnu invalidninu su u obavezi da sve promjene statusa prijave općinskoj Službi za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti (soba 309/III). Sve dodatne informacije je moguće dobiti putem broja telefona 033/562-450 od odgovorne osobe Zlatana Kulovića.