Obnova ostvarenog prava na dodatak na djecu

U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 38/14 i 38/16), Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti Općine Centar poziva sve korisnike prava na dodatak na djecu koji su ostvarili pravo na osnovu naprijed navedenog zakona i Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 45/12-Presčišćeni tekst 26/14) da u periodu od 1. septembra do 31. oktobra ove godine, uz zahtjev koji će moći preuzeti na Info-pultu Općine Centar, dostave potrebnu dokumentaciju za obnovu ovog prava.

Potrebnu dokumentaciju treba priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

U skladu sa članom 144. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 38/14 i 38/16) sa 31. augustom ove godine obustavit će se isplata novčanih naknada za korisnike čija djeca su predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, a 30. septembra ove godine za studente, a isplata će biti nastavljena u kontinuitetu samo za korisnike koji u naprijed navedenom roku dostave potrebnu dokumentaciju i nakon provedenog postupka obnove.

 

Korisnici koji su se u 2018.godini obratili zahtjevom za ostvarivanje prava na dodatak na djecu i ostvarili pravo na osnovu pravosnažnog rješenja donesenog u 2018. godini dužni su za djecu stariju od 15 godina dostaviti potvrdu o redovnom školovanju, a ostalu dokumentaciju nisu dužni dostavljati, s obzirom da je pravo ostvareno u 2018.godini.