Potpora Općine Centar projektima organizacija civilnog društva

U sklopu jačanja saradnje i partnerstva sa organizacijama civilnog društva Općina Centar Sarajevo raspisala je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će biti finansirani/sufinansirani iz budžeta Općine u 2018. godini. Javni poziv je objavljen 9. maja 2018. godine u dnevnim listovima ''Oslobođenje'' i ''Dnevni avaz'' i na općinskoj web stranici i bio je otvoren do 6. juna.

Projekti za koje se traži finansijska podrška treba da se, u skladu sa Strategijom razvoja Općine Centar Sarajevo za period 2016.-2022. godine, odnose na oblasti: obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, socijalna politika, zdravstvo i sport. Iznosi sredstava za odobrene projekte su od 5.000 do 15.000 konvertibilnih maraka. U ovogodišnjem općinskom budžetu za tu namjenu planirano je 120 hiljada konvertibilnih maraka.

 

U predviđenom roku pristigla je 141 projektna aplikacija. U skladu sa članovima 8. i 9. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji, Komisija za ocjenu i odabir projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji je izvršila evaluaciju prispjelih projekata. Donesena je odluka o dodjeli sredstava (granta) za 12 odobrenih projekata organizacija civilnog društva čiji će predstavnici potpisati ugovor sa Općinom za implementaciju projekta.

 

Podsjećamo da je Općinsko vijeće Centar na 22. redovnoj sjednici, održanoj 22. februara 2018. godine, donijelo Odluku o načinu odabira projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji. Odlukom se utvrđuje sadržaj i postupak raspisivanja javnog poziva, kriteriji i način ocjenjivanja, kao i praćenje realizacije projekata nevladinih organizacija koji će se finansirati iz budžeta Općine Centar. Donošenje ove odluke je bila obaveza u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD kojem je Općina Centar pristupila u novembru prošle godine zajedno sa još 20 lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine.

 

Projekt finansira Evropska unija, a provodi UNDP (United Nations Development Programme) u BiH u saradnji sa lokalnim zajednicama. Riječ je o partnerskom projektu sa novim modelom finansiranja po međunarodnoj LOD metodologiji i standardima raspodjele budžetskih sredstava za projekte nevladinog sektora i ima za cilj transparentnije i odgovornije trošenje budžetskih sredstava za projekte organizacija civilnog društva u čijem fokusu su građani i njihove potrebe definirane u strateškim dokumentima lokalnih zajednica. Projekt je vrijedan 10 miliona eura i provodit će se do 2020. godine, a bit će uključeno 50 općina i gradova u šest zemalja Zapadnog Balkana.

 

Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva je na sljedećem linku: http://www.centar.ba/stranica/konkursi-i-oglasi.