14.02.2018.
Održana 21. sjednica Općinskog vijeća Centar
U utorak, 13. februara 2018. godine održana je 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo. Zasjedanje je vodila Karolina Karačić, predsjedavajuća Općinskog vijeća.

Nova metodologija raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

Općina Centar je zajedno sa još 20 lokalnih zajednica iz cijele Bosne i Hercegovine pristupila projektu Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD. Projekt finansira Evropska unija, a provodi UNDP (United Nations Development Programme) u BiH u saradnji sa lokalnim zajednicama. Riječ je o partnerskom projektu sa novim modelom finansiranja po međunarodnoj metodologiji i standardima raspodjele budžetskih sredstava za projekte nevladinog sektora.

 

Predstavnica UNDP Selma Agović-Osmanagić je prezetirala općinskim vijećnicima glavne odrednice ReLOaD projekta. Naglasivši da se on naslanja na dobre prakse, predstavnica UNDP je kazala da je cilj transparentnije i odgovornije trošenje budžetskih sredstava za projekte organizacija civilnog društva u čijem fokusu su građani i njihove potrebe definirane u strateškim dokumentima lokalnih zajednica.

 

-ReLOaD će unaprijediti finansijske mehanizme putem kojih će općine, koje finansiraju projekte nevladinih organizacija, implementirati aktivnosti prioritetne za lokalni razvoj, u saradnji s organizacijama civilnog društva. Na taj način ReLOaD projekt će, u partnerstvu sa lokalnim vlastima doprinijeti povećanju uključenosti civilnog društva u procese donošenja odluka i poboljšanju nivoa pružanja usluga u skladu sa lokalnim potrebama, kazala je Agović-Osmanagić.

 

Općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je rekao da će Općina Centar u 2018. godini krenuti u realizaciju ovog partnerskog projekta finansiranja projekata organizacija civilnog društva, po međunarodnoj LOD metodologiji i standardima raspodjele sredstava i dodao da će ove godine biti obuhvaćene nevladine organizacije i sportska udruženja, a u narednim godinama boračka udruženja i druge oblasti.

 

-Ovim novim modelom finansiranja projekata nevladinih organizacija prema kojem je predviđeno da UNDP učestvuju sa 70%, a općine sa 30%, bit će obezbijeđeno znatno više sredstava koje je do sada Općina sama izdvajala iz svog budžeta za te namjene, a njihova raspodjela će se vršiti transparentno po propisanim kriterijima kvaliteta, što je jako dobro za Općinu Centar i njene građane, naglasio je Ajnadžić.

 

Usvojene izmjene i dopune RP Ciglane – lokalitet Diplomatsko-konzularno predstavništvo

Općinsko vijeće je usvojilo Izmjene i dopune Regulacionog plana Ciglane - lokalitet Diplomatsko-konzularno predstavništvo, sa pripadajućom odlukom o provođenju Izmjena i dopuna RP.

 

Podsjećamo da je, na inicijativu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Općinsko vijeće Centar na 18. redovnoj sjednici, održanoj 14. decembra 2017. godine, donijelo Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Ciglane – lokalitet Diplomatsko-konzularno predstavništvo, po skraćenom postupku. Cilj ovih izmjena RP je da se stvori planski preduvjet za zamjenu građevinskog fonda postojećeg diplomatsko-konzularnog predstavništva u Ulici Alipašina, odnosno izgradnju rezidencijalnog objekta za potrebe Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Na lokalitetu koji obuhvata površinu od 0,8 ha planirana je gradnja rezidencijalnog objekta manjih gabarita od postojećeg, uz vanjsko uređenje sa hortikulturom.

 

Tokom propisane procedure održana je i javna tribina u Mjesnoj zajednici ''Ciglane-Gorica'' na kojoj su građani upoznati o predloženim izmjenama i dopunama Regulacionog plana Ciglane – lokalitet Diplomatsko-konzularno predstavništvo.

 

Usvojene odluke iz stambene oblasti

Na prijedlog Komisije Općinskog vijeća za poslove iz stambene oblasti, na ovoj sjednici su, uz prihvaćene amandmane, usvojene dvije važne odluke koje se odnose na raspolaganje općinskim stambenim fondom.

Usvojenom Odlukom o dodjeli i prodaji stanova na kojima Općina Centar ima pravo raspolaganja utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak dodjele i prodaje stanova shodno važećoj zakonskoj regulativi. Naime, još 2012. godine Općinsko vijeće je stavilo van snage općinsku Odluku o dodjeli stanova na korištenje, pa je stoga u cilju uvođenja reda u ovu oblast bilo potrebno donijeti novu odluku o dodjeli i prodaji općinskih stanova shodno odredbama federalnog Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.

 

Općinsko vijeće je na ovoj sjednici usvojilo i Odluku o zakupu stanova Općine Centar. Odlukom su uređena pitanja vezana za davanje u zakup općinskih stanova koji se ne mogu podvesti pod prodaju, kao i kategorije lica koje ostvaruju pravo na zakup stana.

 

Na dnevnom redu ove sjednice bio je i Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima korištenja prostorija mjesnih zajednica Općine Centar. Nakon diskusije općinski načelnik je kao predlagač povukao prijedlog izmjena pomenutog pravilnika koji će biti razmatran na jednoj od narednih sjednica Općinskog vijeća.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.