15. sjednica Općinskog vijeća Centar

Općinsko vijeće Centar Sarajevo nastavilo je u petak, 29. septembra 2017. godine 15. redovnu sjednicu čiji je prvi dio održan 26. septembra.

O lokalitetu Hastahana odlučivat će struka i građani

Općinsko vijeće je u nastavku zasjedanja većinom glasova vijećnika usvojilo Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana ''Gradski centar-Marijin Dvor'' za lokalitet Hastahana. Kako je ranije zaključeno, izmjene i dopune ovog planskog dokumenta neće ići po skraćenoj već po redovnoj proceduri, uz učešće relevantnih stručnjaka i institucija kao i svih zainteresiranih građana. Prihvaćen je prijedlog da se raspiše javni konkurs za idejni projekt budućeg izgleda prostora parka Hastahana. Vijećnici su u raspravi naglasili da javne zelene površine treba što više sačuvati od izgradnje, ne samo na ovoj već i na drugim lokacijama u gradu.

 

U smjernicama za izradu izmjena i dopuna ovog regulacionog plana, za što je zadužen Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, navedeno je da je riječ o vrijednom neizgrađenom prostoru u centru grada gdje je bila planirana izgradnja Muzeja opsade Sarajeva i gdje ima prostornih mogućnosti za gradnju objekta u funkciji društvene infrastrukture za smještaj poslovnih, kulturnih, umjetničkih, ugostiteljskih ili nekih drugih sadržaja nestambene namjene. Također je navedeno da je spratnost objekta potrebno maksimalno prilagoditi zatečenom urbanom okruženju, a planirati javnu garažu u podzemnim etažama. Veći dio lokaliteta Hastahane planiran je kao trg sa hortikulturnim rješenjem, rasvjetom i urbanim mobilijarom.

 

Javne ustanove čiji je osnivač Općina Centar

Vijeće je usvojilo izmjene i dopune Odluke o promjeni oblika organizovanja Javnog preduzeća ''Centar za sport i rekreaciju'' Sarajevo u Javnu ustanovu. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađivanje Odluke sa važećim zakonskim propisima u dijelu koji se odnosi na imenovanje upravnog i nadzornog odbora i direktora. S tim u vezi prihvaćen je i vijećnički amandman da za direktora Centra za sport i rekreaciju može biti imenovano lice koje, pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, ima visoku stručnu spremu i pet godina radnog iskustva od čega najmanje tri godine na rukovodećim dužnostima.

 

Na ovoj sjednici usvojeni su izvještaji o radu i finansijskom poslovanju u 2016. godini javnih ustanova čiji je osnivač Općina Centar – Centra za sport i rekreaciju i Centra za kulturu Sarajevo.

 

U raspravi o radu Centra za sport i rekreaciju, koji finansijski posluje pozitivno, vijećnici su istakli da što prije treba iznaći rješenja za bolje poslovanje i upravljanje sportskim objektima koji su u vlasništvu Općine i njihove veće iskorištenosti za aktivnosti u ostvarivanju javnog interesa u oblasti sporta. Kao najveći problem istaknuto je pitanje rekonstrukcije i modernizacije olimpijskog stadiona na Koševu, koje prevazilazi mogućnosti Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju, ali i Općine Centar kao lokalne zajednice. S tim u vezi Općinsko vijeće je, na prijedlog općinskog načelnika dr. Nedžada Ajnadžića, imenovalo radni tim u čijem sastavu su predstavnici svih parlamentarnih stranaka zastupljenih u Vijeću, koji će zajedno sa rukovodstvom izvršne vlasti Općine Centar, raditi na što skorijem raspisivanju međunarodnog javnog predkvalifikacijskog poziva za realizaciju projekta rekonstrukcije i modernizacije stadiona, na principu javno-privatnog vlasništva.

 

Javni interes za osnivanje preduzeća za upravljanje i održavanje općinskih objekata

Vijeće je usvojilo Nacrt odluke o utvrđivanju javnog društvenog interesa za osnivanje pravnog lica za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Centar, u skladu sa Elaboratom o ekonomskoj opravdanosti osnivanja pravnog lica za upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Općine Centar. Prema ovoj odluci, pravno lice odnosno preduzeće će obavljati djelatnosti od javnog društvenog interesa u okviru nadležnosti Općine Centar koje se odnose na upravljanje i održavanje objekata u njenom vlasništvu, kao i druge djelatnosti u cilju osiguranja uvjeta za efikasnije i kvalitetnije djelovanje Općine, a sve radi zadovoljavanja osnovnih potreba građana, uključujući i djelatnosti neophodne za održivost preduzeća.

 

IT sektor kao nosilac razvoja Općine Centar

Općinsko vijeće je primilo k znanju Informaciju IT sektor kao nosilac razvoja Općine Centar, sa posebnim osvrtom na osnivanje Tehnološkog parka na Šipu.

Općina Centar kao najrazvijenija lokalna zajednica u BiH, sa strukturom privrede u kojoj se najznačajniji ekonomski efekti ostvaruju u tercijarnom i kvartarnom sektoru, strateški se opredijelila za dalji proces digitalizacije i plansku podršku razvoju urbane ekonomije zasnovane na znanju, naučnim istraživanjima i novim tehnologijama.

U cilju koncentracije resursa, boljeg povezivanja IT kapaciteta i integrisanja obrazovnih i razvojnih kapaciteta u okviru jedne lokacije, u Strategiji razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine i Studiji razvoja IT sektora u KS utvrđena je neophodnost izgradnje tehnološkog parka koji bi bio na lokaciji Šip (na području općine Centar i dijelom općine Vogošća). Tehnološki park bi omogućio okupljanje IT kompanija na jednom mjestu, koordinaciju i zajednički nastup, uspostavljanje IT biznis inkubatora, IT istraživačko-razvojnog centra te da bude centar inovacija i podizanja novih preduzeća i poticaj ubrzanju tehnološkog razvoja, zapošljavanju i razvoju poduzetništva. Stvaranje inkubatora (uz edukaciju potrebnih kadrova) otvara mogućnost da se postojeći broj zaposlenih u IT firmama u Kantonu Sarajevo poveća sa 2.200 na 8.800 do 2020 godine.

Za navedeni projekt postoje idejna rješenja i dio tehničke izvedbene dokumentacije, a slijedi priprema studije izvodljivosti. Prema inicijalnom idejnom rješenju procijenjena vrijednost investicije iznosi 30 miliona KM. Predloženi su i modeli finansiranja izgradnje tehnološkog parka, kao što su javno-privatno partnerstvo, direktno finansiranje od strane IT kompanija, kreditno zaduživanje Kantona Sarajevo, pronalazak strateškog partnera. Navodi se da tehnološki park mora osigurati samoodrživost.

Po riječima načelnika Ajnadžića, izgradnja Tehnološkog parka je najbolji projekt u Bosni i Hercegovini, a Općina Centar već poduzima konkretne korake. U tom smislu već se realiziraju dva značajna projekta koji će biti nastavljeni u budućnosti, a to je besplatna prekvalifikacija mladih nezaposlenih fakultetski obrazovanih ljudi za IT programere, kao i finansiranje samozapošljavanja mladih kroz pokretanje vlastitog biznisa.

 

Općinsko vijeće je na ovoj sjednici donijelo rješenja za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta i odluke o prestanku statusa javnog dobra u općoj upotrebi u svrhu legalizacije izgrađenih objekata.

 

Vijeće je donijelo odluku da neposrednom pogodbom po osnovu prava prvenstva dodijeli u dvogodišnji zakup poslovne prostorije Općine Centar u Ulici Hamdije Kreševljakovića 27.

 

Shodno zaključku sa 14. sjednice Općinskog vijeća, na ovoj sjednici je usvojen zaključak o preraspodjeli budžetskih sredstava u iznosu 500.000 konvertibilnih maraka za izgradnju obdaništa Razigrani dani u Ulici Patriotske lige 46, jer su se stekli neophodni preduvjeti za početak realizacije ovog značajnog projekta.