11.08.2017.
Pomoć za nabavku ortopedskih pomagala i prilagođavanje stambenih objekata za osobe sa invaliditetom
U okviru kontinuirane brige o osobama sa umanjenim tjelesnim sposobnostima, Općina Centar Sarajevo dugi niz godina izdvaja finansijska sredstva iz svog budžeta za pomoć invalidnim licima koja žive na području središnje sarajevske općine.

Jedan od takvih budžetskih grantova je pomoć za nabavku ortopedskih pomagala i prilagođavanje stambenih objekata za osobe sa invaliditetom. U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za tu namjenu planirano je 50.000 maraka, i to 25.000 KM za prilagođavanje stambenih objekata, te 25.000 maraka za nabavku pomagala za osobe sa invaliditetom.

 

Ova sredstva se realiziraju putem općinske Službe za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, izbjegla i raseljena lica, a na lični zahtjev osoba sa invaliditetom koje imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području općine Centar najmanje dvije godine do dana podnošenja zahtjeva i osobe koje imaju utvrđenu invalidnost od nadležne Komisije.

 

Pravo na ovu vrstu pomoći imaju osobe sa invaliditetom koje ne mogu samostalno obavljati svakodnevne životne poslove i samostalan život bez ortopedskog pomagala ili bez prilagođavanja stambenog objekata njihovim potrebama.

 

Novčane pomoći mogu iznositi do 10.000 KM, čiji iznos zavisi od materijalnog statusa, radne sposobnosti, starosne dobi, stepena invalidnosti, vrste bolesti, uvjeta stanovanja podnosioca zahtjeva i slično.

 

Pomoć za prilagođavanje stambenih objekata odnosi se na pomoć u sufinansiranju za nabavku i izgradnju pristupne rampe, invalidskog lifta ili pokretne platforme za potrebe osobe sa invaliditetom, a u skladu sa Uredbom Vlade Federacije BiH o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja svih barijera za osobe sa umanjenim tjelesnim sposobnostima. Pomoć za nabavku ortopedskih pomagala vrši se na osnovu preporuke nadležne zdravstvene ustanove i Potvrde o participaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a u skladu sa Uredbom Vlade KS o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka.

 

Korisnici ove pomoći dužni su u roku od mjesec dana od izvršene nabavke ortopedskog pomagala ili prilagođavanja stambenog objekta obavijestiti nadležnu Službu o završetku nabavke ili radova, te dostaviti račune, otpremnice i pismeni izvještaj sa dokazima o namjenski utrošenim novčanim sredstvima.

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.