14.07.2017.
(FOTO) Održana 13. sjednica Općinskog vijeća Centar
U četvrtak, 13. jula 2017. godine održana je 13. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar. Zasjedanje je vodila Karolina Karačić, predsjedavajuća Općinskog vijeća.

Izmjene i dopune Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija

Općinsko vijeće je usvojilo pojedine izmjene i dopune Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar koje je predložila Komisija za poslovne prostorije, a kojima se omogućava lakša primjena pojedinih odredbi u praksi te uvode odredbe o pokretanju instrumenata obezbjeđenja plaćanja zakupnine, kao i iseljenju nesavjesnih zakupaca koji imaju dug za zakupninu, a kojima će prethodno biti data mogućnost za reprogramiranje duga.

 

U raspravi o izmjenama i dopunama pomenute odluke izneseni su brojni prijedlozi i sugestije, a kako je riječ o kompleksnoj problematici zaključeno je da Komisija za poslovne prostorije za narednu sjednicu Općinskog vijeća pripremi Nacrt nove odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar koji će biti upućen u javnu raspravu. Nacrt nove odluke će sadržavati već predložene izmjene i dopune Odluke, kao i smjernice po kojima treba jasno definisati opći interes ove lokalne zajednice i općinsku politiku raspolaganja poslovnim prostorijama, uključujući i socijalnu komponentu; pružiti veće mogućnosti za zapošljavanje, a naročito mladih; stimulisati uredne platiše zakupnine; postepeno ukinuti dodjelu u zakup poslovnih prostora neposrednom pogodbom uz obavezu zakupca da plati dugovanja zakupnine prethodnog korisnika i drugo.

 

Općinsko vijeće je na ovoj sjednici razmatralo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar koji je uputila Komisija za poslovne prostorije. U raspravi o predloženim izmjenama i dopunama pomenute odluke izneseni su brojni prijedlozi i sugestije, a kako je riječ o kompleksnoj problematici zaključeno je da Komisija za poslovne prostorije za narednu sjednicu Općinskog vijeća pripremi Nacrt nove odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar koji će biti upućen u javnu raspravu. Nacrt nove odluke će sadržavati već predložene izmjene i dopune Odluke, kao i smjernice po kojima treba jasno definisati opći interes ove lokalne zajednice i općinsku politiku raspolaganja poslovnim prostorijama, uključujući i socijalnu komponentu; pružiti veće mogućnosti za zapošljavanje, a naročito mladih; stimulisati uredne platiše zakupnine; postepeno ukinuti dodjelu u zakup poslovnih prostora neposrednom pogodbom i drugo.

 

Odluka o osnivanju JU Centar kulture i mladih Općine Centar

Općinsko vijeće je usvojilo Odluku o osnivanju Javne ustanove Centar kulture i mladih Općine Centar. Naime, Općina Centar je osnivač ove ustanove koja će obavljati poslove iz djelatnosti kulture od javnog interesa Općine Centar. Cilj donošenja ove odluke je stvaranje moderne ustanove koja će adekvatno odgovoriti na zahtjeve građana iz oblasti kulture, a posebno mladih. Sjedište JU Centar kulture i mladih će biti u objektu sarajevskog FIS-a u Mis Irbinoj ulici 10. Za uređenje prostorija u FIS-u za te namjene Općina je izdvojila 150.000 maraka. Odlukom su ustanovljene djelatnosti Ustanove, a sredstva za njen rad obezbjeđuju se iz budžeta Općine Centar kao osnivača, iz vlastitih prihoda JU i drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka Općine Centar iz 1996. godine o preuzimanju prava osnivača i utvrđivanju statusa Centra za kulturu ''Sarajevo'' kao javne ustanove u državnoj svojini. Naime, JU Centar za kulturu ''Sarajevo'' egzistira od 1965. godine kada je spojeno više društvenih domova na području opštine Centar u jedan društveni dom ''Centar''. U proteklom periodu egzistiranja te ustanove i svih dešavanja u ratnom i poslijeratnom periodu te transformacija svojine i drugih promjena, pojavili su se problemi i neriješena pitanja vlasništva objekata centara za kulturu. Ukazano je na potrebu da se što prije sa Općinom Stari Grad riješe vlasnički odnosi kad su u pitanju prostorije u Jelićevoj ulici 1 gdje je djelovao Centar za kulturu ''Sarajevo''.

 

Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta ''Pošta-Sud''

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o pristupanju izradi Urbanističkog projekta ''Pošta-Sud''. Urbanistički projekt obuhvata područje površine 2,4 hektara koje se nalazi između ulica: Obala Kulina bana, Kulovića, Branilaca Sarajeva i Jadranska. Riječ je o prostoru koji do sada nije bio pokriven provedbenim planskim dokumentom, a iskazala se potreba i interes za očuvanje, poboljšanje i osavremenjavanje ovog veoma značajnog područja u gradskoj matrici, gdje su smještena dva vrijedna objekta kulturno-historijskog naslijeđa – Glavna pošta i Pravosudna palata sa Pravnim fakultetom kao i Arheološki park Kalin-hadži Alijine džamije. Cilj izrade urbanističkog projekta je unapređenje postojećeg stanja kroz preispitivanje prostorne organizacije i mogućnosti uređenja područja primjereno poziciji u centralnom gradskom jezgru, rješavanje saobraćaja u mirovanju, uređenje unutrašnjih dvorišta, arhitektonsko oblikovno estetski izgled postojeće izgradnje, uređenje zelenih površina i drugo. Sastavni dio plana je i uređenje Trga Kalin-hadži Alijine džamije, pri čemu se u smjernicama navodi da treba usvojiti usmjerenja definisana Glavnim projektom uređenja arheološkog nalazišta i pejzažne arhitekture Arheološkog parka Kalin-hadži Alijine džamije kojeg je sačinio Zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo. Nakon utvrđivanja Nacrta urbanističkog projekta ''Pošta-Sud'' dokument će biti upućen na javni uvid i javnu raspravu. Nosilac izrade ovog projekta je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, a sredstva je obezbijedila Općina Centar u okvirnom iznosu od 35.000 KM.

 

Općinsko vijeće je stavilo van snage Odluku o obimu intervencije poslije prirodne nepogode na zajedničkim dijelovima zgrade kolektivnog stanovanja. Naime, odredbama novog kantonalnog Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade utvrđeno je da se popravke zajedničkih dijelova zgrade poslije prirodne nepogode usklađuju sa planom sanacije posljedica prirodne nepogode, što je u nadležnosti Službe za civilnu zaštitu Općine Centar, koja i obezbjeđuje finansijska sredstva za tu namjenu.

 

Na ovoj sjednici donesena je Odluka o načinu izvršenja nužnih popravki na zgradi, koja je usklađena sa novim kantonalnim Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade. Odlukom je propisano da se za ovu namjenu obezbjeđuju sredstva u općinskom budžetu. Prijedlog nužne opravke na zajedničkim dijelovima zgrade koju treba izvršiti zbog oštećenja koja predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi, dostavlja upravitelj, a za realizaciju je zadužena Služba za stambene poslove i upravitelj. Ocjenu opravdanosti i prioritet korištenja tih sredstava utvrđuje Služba za inspekcijske poslove. Nužne opravke realiziraju se po odobrenju općinskog načelnika.

 

U skladu sa odredbama kantonalnog Zakona o javnom okupljanju, Općinsko vijeće Centar je donijelo Preporuku o određivanju prostora za mirna okupljanja građana čiji organizator nije poznat, prema kojoj su za područje središnje sarajevske općine predložene lokacije parkinga kod stadiona ''Asim Ferhatović Hase'' i parkinga kod mosta Suade Dilberović i Olge Sučić.

 

Građevinsko zemljište

Općinsko vijeće je donijelo rješenja o izmjeni pravomoćnih rješenja o izuzimanju odnosno preuzimanju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje saobraćajnice – veza ulica Nedžada Mušića i Gornja Breka. Time je okončano rješavanje imovinsko-pravnih odnosa što je preduvjet za izdavanje građevinske dozvole, raspisivanje tendera za izbor izvođača radova i početak izgradnje ove saobraćajnice od interesa za lokalnu zajednicu.

 

Vijeće je donijelo rješenja za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije izgrađenih stambenih objekta na adresama: Aleksandra Puškina 10, Abdurahmana Muharemije 53 i Slatina 6.

 

Vijećnici su i na ovoj sjednici uputili brojne inicijative i pitanja.

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.