24.03.2017.
Naredne sedmice sjednica Općinskog vijeća Centar
U ponedjeljak, 27. marta 2017. godine u 13 sati u velikoj sali Općine Centar (Mis Irbina 1) bit će održana 8. redovna sjednica Općinskog vijeća Centar Sarajevo.

 DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. i 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Centar

 

2. Vijećnička pitanja i inicijative

 

3. Prijedlog poslovnika o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Centar

 

4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i organizaciji mjesnih zajednica na području općine Centar

 

5. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu postavljanja firmi, reklama i drugih sadržaja na građevinama i fasadama i uređenju fasada na području općine Centar

 

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Centar

 

7. Prijedlog odluke o visini naknade za građevinsko, poljoprivredno i gradsko građevinsko zemljište u 2017. godini

 

8. Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Centar u 2016. godini

 

9. a) Prijedlog odluke o davanju stanova u zakup na kojima Općina Centar ima pravo raspolaganja

 

b) Prijedlog odluke o dodjeli i prodaji stanova kojima raspolaže Općina Centar

 

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za imenovanje člana Upravnog odbora u Javnoj ustanovi Centar za sport i rekreaciju Sarajevo

 

11. a) Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevinske parcele (broj predmeta 05-31-568/16)

 

      b) Prijedlog odluke o prestanku statusa javnog dobra u općoj upotrebi (broj predmeta 05-31-277/16)  

 

      c) Prijedlog rješenja kojim se odbija zahtjev za oglašavanje ništavnim rješenja Sekretarijata za imovinsko-pravne poslove i katastar Skupštine Opštine Centar 03/1-PS/HZ-475-8/74-24 od 28.6.1974.

 

     d) Prijedlozi rješenja za dodjelu gradskog građevinskog zemljišta u svrhu legalizacije (brojevi predmeta 05-31-692/16 i 05-31-784/16)

 

12. Prijedlog mišljenja o imenovanju ulice Armije Republike Bosne i Hercegovine

 

13. Izvještaj o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog načelnika u 2016. godini

 

14. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u 2016. godini

 

15. Prijedlog izvještaja o radu Pravobranilaštva Općine Centar za 2016. godinu

 

16. Godišnji plan i program rada JU Centar za kulturu Sarajevo za 2017. godinu

 

17. Godišnji izvještaj o radu Centra za zdravo starenje (18.1.2016-18.1.2017.)

 

2013 © Sva prava pridržana. Općina Centar Sarajevo.